Szkoła Podstawowa im. św. Kingi w Podstolicach

  • Kalendarium

    Sobota, 2023-09-23

    Imieniny: Bogusława, Liwiusza

Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa im. św. Kingi w Podstolicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.sppodstolice.szkolnastrona.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2013-06-25.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-28.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  • zdjęcia i grafiki nie posiadają opisów alternatywnych,
  • materiały PDF nie są udostępnione w zgodzie z dostępnością cyfrową,

powody wyłączenia:

  • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-29.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Małgorzata Makowiec, e-mail: sppodstolice@op.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 12-451-81-59. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Do budynku szkoły prowadzą dwa wejścia główne zlokalizowane pod adresem Podstolice 204, 32-020 Wieliczka. Jedno wejście od strony północnej, drugie od strony południowej. Obydwa wejścia nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Wejścia główne do budynku stanowią ograniczenia architektoniczne dla osób niepełnosprawnych ruchowo- występują schody wejściowe , brak podjazdu dla wózków, brak windy, brak pasów ostrzegawczych. Toalety nie są dostosowana dla osób niepełnosprawnych. Korytarze oraz schody nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Brak oznaczeń w alfabecie Braillea na terenie obiektu. Wejście do hali widowiskowo-sportowej nie jest dostosowane architektonicznie dla osób niepełnosprawnych. W budynkach występują informacje o kierunkach i drogach ewakuacji w formie wizualnej. Brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych. Podmiot zapewnia (umożliwia, dopuszcza) wstęp do budynków osobie korzystającej z psa asystującego, a także pomoc tłumacza języka migowego  w czasie 2-3 dni roboczych od zgłoszenia potrzeby kontaktu osobistego.