Informacja o efektach wdrożenia innowacji „Świat zaklęty w książce i ja” autorstwa pani Marii Hyży:

  1. Podniesienie  poziomu umiejętności czytania głośnego i cichego.

Uczniowie opanowali technikę czytania ze zrozumieniem na poziomie dobrym. Po zakończeniu zajęć mieli za zadanie rozwiązać test sprawdzający ich umiejętność czytania ze zrozumieniem oraz zdolność czytania głośnego „Wiem, co czytam”.

Wszyscy uczestnicy innowacji rozwiązali zadania pozytywnie, wykazując wzrost kształconych umiejętności średnio o 25% i plasując się w przedziale 70 – 80%, co potwierdziło wysoką efektywność realizowanej innowacji. Zadania czytelnicze i karty pracy dla uczniów były tak skonstruowane, aby sprawdzić, czy potrafią odnieść świeżo zdobytą wiedzę i sprawności językowe do innych tekstów oraz różnych sytuacji z życia szkolnego i codziennego.

 

Rozwój umiejętności uważnego słuchania czytanego tekstu i koncentracji uwagi.

Uczniowie znacząco poprawili swoją umiejętność przyswajania i przetwarzania tekstów, co wykazali, stosując bogatsze słownictwo w układanych przez siebie zdaniach oraz rozumiejąc nowe słowa i zwroty, w tym sprawdzone w słownikach i encyklopediach podczas wdrażania innowacji. Aby osiągnąć ten efekt, uczniowie musieli zmagać się z problemami w utrzymaniu uwagi i koncentracji, systematycznie wydłużając czas swojej percepcji słuchowej i wzrokowej. Obecnie dzieci z większą odwagą pokonują trudności napotykane podczas czytania, swobodnie dysponując już nową umiejętnością radzenia sobie z przeszkodami zarówno o charakterze ortograficznym, jak i słownikowym. Dzięki temu uczniowie czują się pewniej w otaczającym ich świecie.

 Umiejętność korzystania ze słowników i encyklopedii oraz innej literatury popularnonaukowej.

Jednym z ważniejszych celów wprowadzonej innowacji była nauka korzystania ze słowników i literatury pomocniczej. Mimo znacznego nakładu czasu i wysiłku, uczniowie chętnie sięgali po tego rodzaju książki, czerpiąc satysfakcję z wyników poszukiwań oraz znajdując w literaturze popularno – naukowej swoich sprzymierzeńców. Obecnie nie ma wśród uczestników innowacji nikogo, kto by nie umiał szybko i sprawnie skorzystać z najważniejszych słowników i encyklopedii w klasie oraz poprosić o właściwą pomoc naukową w bibliotece.

 Zachowanie czujności ortograficznej i udoskonalenie umiejętności sporządzania krótkich notatek.

Przez cały okres wdrażania innowacji wszyscy uczniowie prowadzili „Zeszyt detektywa”, w którym sporządzali krótkie notatki z użyciem słowników, kształcąc w ten sposób umiejętność autokorekty, wyrabiając u siebie nawyk czujności ortograficznej oraz systematycznie wzbogacając zasób swojego słownictwa.

 

Rozwój zdolności logicznego myślenia.

Podczas każdego etapu innowacji dzieci mierzyły się z językowymi zagadkami logicznymi takimi jak rebusy, łamigłówki, krzyżówki, domino wyrazowe, układanki obrazkowo – literowe, teksty z lukami, obrazki i wyklejanki wymagające skupienia oraz intensywnego rozumowania. Efektem zastosowanych metod i środków dydaktycznych jest podniesienie poziomu motywacji uczniów do nauki i samodzielnego rozwiązywania zadań różnego rodzaju.

 

Wdrożenie do przestrzegania zasad obowiązujących podczas zajęć i do współdziałania w zespole.

Działania innowacyjne prowadzone w nietypowej formule organizacyjnej wymagały od dzieci dużej samodyscypliny, zwłaszcza podczas aranżowania scenek dramowych, zabaw czytelniczych czy dłuższych sesji czytelniczych. Dzieci nauczyły się wzajemnego słuchania i przestrzegania ustalonych zasad. Było to szczególnie istotne podczas wizyt rodziców czytających książki dzieciom, spotkania z młodszymi uczniami oraz nauczycielami bibliotekarzami. Dzieci wiedzą, jak zachować się, gdy inni mówią lub czytają oraz podczas wizyt w bibliotece.

 

Rozbudzenie zainteresowań czytelniczych, postrzeganie książki jako źródła informacji i inspiracji do podejmowania różnych działań i zachowań.

Dzieci uczestniczyły w zajęciach z dużym zaangażowaniem. Obecnie znacznie częściej odwiedzają bibliotekę i częściej czytają samodzielnie. Bardzo chętnie zgłaszają się do czytania i dużą przyjemnością i zaciekawieniem opowiadają o treści przeczytanych książek. Poznając bohaterów czytanych tekstów, dyskutowali o tym, które z ich decyzji należy aprobować, a które nie, jakie cechy ich charakteru można naśladować, a które odrzucić. Uczniowie uważają, że w książkach można znaleźć odpowiedzi na bardzo różne pytania.

 

Zmiana złych nawyków w zakresie sposobów spędzania wolnego na dobre – z książką w ręku.

Uczniowie o wiele częściej sięgają po książkę, zamiast spędzać czas przed komputerem czy telewizorem.

 

Postrzeganie biblioteki jako centrum informacji, miejsca ciekawego i inspirującego.

Nawiązano kontakt z Biblioteką Publiczną w Rzeszotarach, gdzie uczniowie dwukrotnie brali udział w czytaniu książek i zajęciach czytelniczych. Dzieci chętnie wymieniają się doświadczeniami i spostrzeżeniami na temat przeczytanych w domu książek i zachęcają swych rówieśników do przeczytania różnych książek.

 

2. Informacja o wynikach ewaluacji innowacji „Świat zaklęty w książce i ja” autorstwa pani Marii Hyży:

Wyniki ewaluacji zostały oparte o analizę ankiet skierowanych do uczniów i do ich rodziców. Z opracowania wynika, że dzieci są bardzo zadowolone z przeprowadzonych zajęć. Zdecydowanie podniósł się poziom czytelniczy, a dzieci chętniej sięgają po książkę i samodzielnie czytają. Chętniej opowiadają i dzielą się swoimi spostrzeżeniami o przeczytanej książce. Dzieci bardzo chcą, aby w przyszłym roku szkolnym  zajęcia były dalej  kontynuowane. Także rodzice uważają, że w ramach innowacji pedagogicznej ich dzieci zdecydowanie podniosły swoje umiejętności czytelnicze. Bardzo chcieliby, aby zajęcia te były kontynuowane w przyszłym roku szkolnym. Uważają, że ich dzieci były bardzo zadowolone z takiego rodzaju zajęć.

 

 

 

 

Kalendarium

Wtorek, 2019-12-10

Imieniny: Danieli, Bohdana

Statystyki

  • Odwiedziło nas: 385162
  • Do końca roku: 21 dni
  • Do wakacji: 199 dni