Szkoła Podstawowa im. św. Kingi w Podstolicach

Podstolice 204

32-020 Wieliczka 

Tel./fax 12 451-81-59

EPUAP: /sppodstolice/SkrytkaESP

E-mail: sppodstolice@op.pl

Przejdź do strony głównej

Środa, 14 kwietnia 2021

Ogłoszenienr 2/2020 z dn. 28 października 2020 o naborze na stanowisko kierownicze urzędnicze

Ogłoszenie o naborze na stanowisko zastępcy głównego księgowego w Szkole Podstawowej im. św. Kingi w Podstolicach.

Ogłoszenie nr 2/2020 z dnia 28 października 2020r.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko kierownicze urzędnicze: 

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

                                                                      

1. Nazwa i adres jednostki:

Szkoła Podstawowa im. św. Kingi w Podstolicach

Podstolice 204

32-020 Wieliczka

2.Określenie stanowiska:

Zastępca głównego księgowego

Wymiar etatu: 0,25

Liczba stanowisk pracy: 1

 3. Wymagania niezbędne:

1)      obywatelstwo polskie;

2)      wykształcenie - spełnienie jednego z poniższych warunków:

 • ukończenie ekonomicznych jednolitych studiów magisterskich, ekonomicznych wyższych studiów  zawodowych, uzupełniających ekonomicznych studiów magisterskich lub ekonomicznych studiów podyplomowych i posiadanie co najmniej 3-letniej praktyki w księgowości  (na samodzielnym stanowisku w oświatowej jednostce budżetowej),
 • ukończenie średniej, policealnej lub pomaturalnej szkoły ekonomicznej i posiada co najmniej 6-letnią praktyki w księgowości  (na samodzielnym stanowisku w oświatowej jednostce budżetowej),
 • posiadanie wpisu do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
 • posiadanie certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydanego na podstawie odrębnych przepisów.

3)      znajomość zasad księgowości budżetowej, planu kont i klasyfikacji budżetowej oraz zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych i dyscypliny finansów publicznych,

4)      biegła znajomość przepisów prawa: m.in. ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości itp.,

5)      zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

6)      brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;

7)      nieposzlakowana opinia zawodowa.

4. Wymagania dodatkowe:

1)      doświadczenie w pracy na samodzielnym stanowisku - głównego księgowego w szkole (lub zastępcy głównego księgowego w szkole ) -  co najmniej 5 – letnie,

2)      bardzo dobra znajomość aktów prawnych związanych  z funkcjonowaniem księgowości szkoły, regulujących:

a)       zagadnienia płacowe, ubezpieczeniowe, podatkowe,

b)      zagadnienia związane z finansami publicznymi i rachunkowością w jednostkach samorządu terytorialnego,

c)       zagadnienia związane wykorzystaniem  środków Unii Europejskiej,

d)      zagadnienia związane ochroną danych osobowych,

3)      znajomość obsługi systemu bankowości elektronicznej,

4)      biegła obsługa programów komputerowych księgowych,

5)      umiejętność  analitycznego myślenia, umiejętność  sprawnego podejmowania decyzji, dokładność, samodzielność, komunikatywność i terminowość, umiejętność pracy w zespole oraz  umiejętność obsługi komputerowych programów biurowych i finansowo-księgowych, tj: VULCAN  (księgowość), Portal FB, Budżet JST Plus, DOSKOMP JPK, Ces@rz oraz programów Microsoft Office,

6)      niepozostawanie w zatrudnieniu i innego pracodawcy w wymiarze przekraczającym 1 etat.

5. Zakres najważniejszych zadań wykonywanych na stanowisku:

1)      prowadzenie obsługi finansowej Szkoły w zakresach wskazanych przez dyrektora obejmującej w szczególności następujące  obszary:

a)       realizowanie obowiązków określonych w ustawie o finansach publicznych i w ustawie o rachunkowości w zakresie rachunkowości i gospodarki finansowej Szkoły,  a w szczególności:

 • dokumentowanie operacji gospodarczych i finansowych, prowadzenie ksiąg rachunkowych Szkoły na podstawie dokumentów zatwierdzonych przez dyrektora Szkoły,
 • dokonywanie kontroli dowodów księgowych pod względem  rachunkowym,
 • dokonywanie  kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem dochodów i wydatków,
 • dokonywanie wstępnej  kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych Szkoły,
 • wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi z rachunków bakowych Szkoły, wydanych przez dyrektora Szkoły,
 • sporządzanie kwartalnych i rocznych ocen przebiegu wykonania budżetu
  w układzie zadaniowym,
 • kompletowanie dokumentów finansowo – księgowych.

2)      Odpowiedzialność pracownika za:

a)    rzetelność i terminowość wykonywania w/w zadań,

b)    stosowanie aktualnych przepisów, instrukcji, aktów normatywnych (zewnętrznych i wewnętrznych) dotyczących rachunkowości i finansów publicznych,

c)    przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych,

d)    wywiązywanie się kontrahentów z warunków umów w zakresie zobowiązań finansowych.

6.  Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

1)      umowa na czas  nieokreślony  (z poprzedzającym okresem próbnym, praca 1 lub 2 w tygodniu) od dnia 1 grudnia 2020 r.

2)      wyjścia i wyjazdy służbowe, w tym wykonywanie czynności służbowych  poza siedzibą Szkoły (bank, Urząd Miasta i Gminy Wieliczka  itp. oraz szkolenia).

W siedzibie Szkoły pracownik wykonuje czynności o charakterze statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze, oraz dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po terenie Szkoły oraz poza nim. Większość czynności na terenie Szkoły jest wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę, prowadzenie rozmów, uczestniczenie w spotkaniach.

3)      Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

Stanowisko pracy w Szkole wydzielone jest w pokoju biurowym. Podstawowe wyposażenie stanowiska to: zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe. Biuro w budynku trzykondygnacyjnym  (bez windy, bez  podjazdu).

7. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w szkole, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych  jest niższy niż 6%.

8. Wymagane dokumenty:

1)      życiorys (CV),

2)       list motywacyjny,

3)      kopie dokumentów potwierdzających  spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,

4)      kopie dokumentów potwierdzających  spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego i stażu pracy lub oświadczenie,

5)      oświadczenie  o posiadaniu polskiego  obywatelstwa,

6)      oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

7)      oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe,

8)      oświadczenie o niekaraniu zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (tj. Dz.U.2019.1440 t.j. z dnia 2019.08.01).

Inne dokumenty i oświadczenia:

1)      kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów,

2)      oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie pozostawać w innym stosunku pracy, który uniemożliwiłby mu wykonywanie obowiązków w wymiarze przekraczającym 1 etat,

3)      kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (do pobrania).

9. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów.

1)      Termin  składania dokumentów: 12 listopada  2020 r. godz. 14.00

2)      Miejsce składania dokumentów:

Szkoła Podstawowa im. św. Kingi w Podstolicach, Podstolice 204, 32-020 Wieliczka

3)      Dodatkowe informacje:

1)      Dokumenty należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Szkole Podstawowej im. św. Kingi w Podstolicach”.

2)      Za datę nadesłania oferty uznaje się datę wpływu do Szkoły.

3)      Otwarcie kopert nastąpi w dniu 13 listopada  2020 r. o godz.  9.00.

4)      Aplikacje, które wpłyną do szkoły po 12 listopada 2020 r. nie będą rozpatrywane.

5)      Lista kandydatów spełniających wymagania formalne i dopuszczonych do II etapu zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej http://sppodstolice.szkolnastrona.pl/bip oraz na tablicy informacyjnej szkoły w dniu 16 listopada 2020 r.  

6)      Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami spełniającymi wymagania formalne odbędą się w dniu 18 listopada 2020 r. od godz. 9.00.

7)      Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http://sppodstolice.szkolnastrona.pl/bip oraz na tablicy informacyjnej szkoły w terminie do dnia 20 listopada 2020 r.

8)      Dokumenty złożone w postępowaniu  rekrutacyjnym  można odebrać w terminie 1 m-ca od  rozmowy kwalifikacyjnej. Po tym  terminie dokumenty złożone przez kandydata/kandydatkę zostaną  komisyjnie zniszczone.

9)      Dodatkowe informacje ws. naboru pod nr telefonu: 12 451 81 50, w dni robocze w godz. 8.00 do 15.00.

10)   Składając dokumenty aplikacyjne kandydat oświadcza, że jest mu znana treść informacji na temat przewarzania danych osobowych.

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej RODO), informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej im. św. Kingi w Podstolicach, Podstolice 204, 32-020 Wieliczka

Inspektorem danych osobowych jest Pan Jacek Krzyżaniak i ma Pani/Pan prawo kontaktu z nim za pomocą adresu e-mail iod@synergiaconsulting.pl  tel. 500-610-605.

 1. Pani/Pana dane osobowe w zakresie wymienionym w art. art. 222 1 kodeksu pracy będą przetwarzane w celu:

- realizacji procesu rekrutacji (podstawa prawna: 221 1 kodeksu pracy, § 1ust 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c. Rozporządzenia  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „Rodo”) w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych.

 1. Podanie danych osobowych zawartych w kwestionariuszu  jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji celu jakim jest rekrutacja.
 2. Pani/Pana dane osobowe nie są udostępniane innym odbiorcom z wyłączeniem podmiotów do tego uprawnionych takich jak:

- podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów  prawa,

- podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej    z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

 1. Pani/Pana dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane            w celach archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny wynikający z przepisów dotyczących archiwizowania dokumentów obowiązujących u Administratora (Rzeczowy Wykaz Akt).
 2. Posiada Pani/Pan prawo:

1)      dostępu do treści swoich danych,

2)      żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,

3)      żądania usunięcia danych, gdy:

 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
 • dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;

4)      prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia RODO,

5)      prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie art. 21 Rozporządzenia RODO,

6)      ograniczenia przetwarzania, gdy:

 • osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
 • administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

7)      prawo do odwołania zgody w dowolnym momencie wobec przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 pkt 1. a) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 1. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia   27 kwietnia 2016 r.

W przypadku podania danych w zakresie szerszym niż wynikającym z art.  221 § 1 Kodeks Pracy prosimy o umieszczenie w końcowej części dokumentów aplikacyjnych następującej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie podanym w dokumentach aplikacyjnych przez administratora danych osobowych – Dyrektora Szkoły Podstawowej im. św. Kingi w Podstolicach, na potrzeby obecnego oraz przyszłych procesów rekrutacji.

 

 

 

Załączniki

Metryczka

Wytworzono:2020-10-28 12:23przez:
Opublikowano:2020-10-28 00:00przez: Administrator
Podmiot udostępniający: Szkoła Podstawowa im. św. Kingi w Podstolicach
Odwiedziny:325

 • Brak wpisów.