Klauzula informacyjna - pomiar temperatury (COVID-19)

Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych szczególnej kategorii –
 pomiar temperatury ciała dziecka w przypadku wystąpienia niepokojących objawów

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

    1. Administrator Danych

Administratorem danych osobowych Pani/Pana dziecka jest Dyrektor Szkoły Podstawowej im. św. Kingi w Podstolicach, Podstolice 204, 32-020 Wieliczka.

    2. Inspektor Ochrony Danych

W sprawach ochrony Pani/Pana danych można kontaktować się z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail iod@synergiaconsulting.pl pod numerem telefonu
500 610 605

    3. Cele i podstawy przetwarzania

Dane dziecka będą przetwarzane w celu ochrony zdrowia publicznego przed rozprzestrzenianiem się epidemii COVID-19 na podstawie art. 9 ust. 2 lit. i) RODO w związku z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego dla przedszkoli/oddziałów przedszkolnych wydanymi na mocy art. 8a ust. 5 pkt. 2) ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j.Dz.U.2019 poz. 59 ze zm.).

    4. Odbiorcy danych

Pani/Pana danych osobowych mogą być udostępniane podmiotom i organom, którym Administrator jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

    5. Okres przechowywania danych

Dane osobowe Pani/Pana dziecka będą przechowywane przez 14 dni.

    6. Prawa osób, których dane dotyczą

Posiada Pani/Pan prawo do;

1)      dostępu do treści swoich danych,

2)      żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,

3)      prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO,

4)      ograniczenia przetwarzania na podstawie art. 18 RODO

5)      prawo do wniesienia sprzeciwu 21 RODO

6)      prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

      7. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Pomiar temperatury ciała dziecka wynika z wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, a uniemożliwienie jego pomiaru może prowadzić do ograniczenia pobytu dziecka w oddziale przedszkolnym

      8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Dane Pani/Pana dziecka nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

 

Kalendarium

Środa, 2021-04-14

Imieniny: Bernarda, Martyny

Statystyki

  • Odwiedziło nas: 503976
  • Do końca roku: 261 dni
  • Do wakacji: 72 dni